Vedtægter

for

Den selvejende institution

Hjemly Fri- og Idrætsefterskole

 

§ 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Stk. 1. Hjemly Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution, der inkluderer idrætsefterskole, friskole, SFO og dagtilbud.jf. lov om friskoler og private grundskoler mv., § 36a.

Stk. 2. Institutionen er for friskoleafdelingens vedkommende oprettet i 1889 og for efterskoleafdelingens vedkommende i 1906 og har hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Stk. 3. Skolen ejer ejendommene matr. nr. Nybølle by 2 L og 4 E, beliggende Assensvej 152-154-161-162-163 m.fl. Skolens CVR-nummer: 57 11 83 18.

Stk. 4. Institutionens formål er at drive en fri- og efterskole inden for de gældende love for fri- skoler og private grundskoler m.v. og lov om frie kostskoler. Hjemly Fri- og Idrætsefterskoles overordnede formål er at drive skole, der tilbyder undervisning og samvær, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

 

Stk. 5 Værdigrundlaget for Hjemly Fri- og Idrætsefterskole udtrykkes således:

I samspillet mellem fællesskab og individualitet vil vi en skole, der bygger på:

·         et positivt menneskesyn

·         livsglæde

·         ligeværd

og med en tro på fremtidens muligheder.

 

Stk. 6 Nærmere formål for Hjemly Fri- og Idrætsefterskole udtrykkes således:

 

Vi tilstræber at skabe rammer:

·         der tilgodeser elevernes hele menneskelige udvikling

·         hvor eleverne kan udvikle selvstændighed og lære at tage ansvar for egne handlinger

·         der fremmer den ægte og levende dialog, der sætter etikken i forgrunden

·         for et rummeligt idrætsbegreb, der har fokus på sundhed og giver lyst til, muligheder for og kompetencer til et fortsat idrætsliv

·         der motiverer eleverne til medborgerskab og aktiv deltagelse i demokratiske processer  

 

Med baggrund i Grundtvig og Kolds skoletanker tilstræber vi at give muligheder for elevernes søgen efter sammenhæng, livsorientering og mening med tilværelsen, derfor tilbyder vi en skole, hvis formål gennem tradition og fornyelse er at give eleverne:

·         Faglig kompetence

·         Social kompetence

·         Meningskompetence

·         Forandringskompetence

 

Vi anser det endvidere for væsentligt, at eleverne får oplevelser, der udvikler deres interesse for den verden, vi er en del af. 

 

§ 2. Skolekreds

Stk. 1. Som medlem af institutionens skolekreds kan optages enhver myndig person, som føler sig knyttet til skolen, og som betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Forældre til skolesøgende børn i friskolen og efterskolen samt forældre til børn i dagtilbud, jf. lov om friskoler og private grundskoler mv., § 36a skal være medlemmer af skolekredsen, - ved forældre forstås den eller de personer, der har forældremyndigheden eller den eller de personer, der er udpeget som plejeforældre.

Stk. 2. Medlemsskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges for generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen.

Stk. 3, Af medlemmerne opkræves kontingent én gang årligt. Kontingentet dækker skoleåret og skal være betalt senest 1. november. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Stk. 4. Hver forældremyndighedsindehaver har ret til at stemme ved valg af forældrerepræsentanter og ved valg af tilsynsførende. Manglende betaling annullerer medlemsskabet. Der kan ved valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen og ved valg af tilsynsførende gives fuldmagt til den person, man deler forældremyndighed med.

Stk. 5. Skolens årsrapport/regnskab udleveres/sendes fra skolen senest 14 dage før den generalforsamling, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmer af skolekredsen og skolens fastansatte medarbejdere har ret til indsigt i skolens budgetter, regnskaber og revisionsprotekol, som er godkendt i bestyrelsen. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

§ 3 Forældrekreds

Stk. 1. Forældrekredsen består af forældre til børn i friskolen, og forældrenes rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, jf. lovens § 38.

 

§. 4. Skolens drift.

Stk. 1. Skolens drift finansiers ved offentlige tilskud i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om frie kostskoler, elevbetaling, økonomiske bidrag fra skolekredsen og øvrige indtægter.

Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder institutionen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst muligt gavn for skolen, f.eks., forbedring af undervisningsmaterialer, byggeforanstaltninger og lignende. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller udbytte af nogen art. Anbringelse af likvide midler skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om frie kostskoler.

§. 5. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens og forældrekredsens medlemmer.

Stk. 2. Generalforsamlingen ansætter og afskediger forstanderen efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 3. Generalforsamlingen vedtager i fællesskab med bestyrelsen ændringer i vedtægterne, jf. § 12, og træffer beslutning om institutionens nedlæggelse, jf. § 13.

Stk. 4, Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned på skolen. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev til medlemmerne med mindst følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af 3 stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning

4 Forstanders beretning

5. Indkomne forslag

6. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til orientering.

7. Fastsættelse af kontingent

8. Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer, - hvis nødvendigt skal der på et særskilt møde, eventuelt i forbindelse med generalforsamlingen, i forældrekredsen til friskoleelever vælges et antal bestyrelsesmedlemmer, således at antallet af friskoleforældre i bestyrelsen altid er minimum to.

9. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Evt. forslag skal bekendtgøres for medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer af skolekredsen og forældrekredsen skriftligt har krævet det. Forslag til dagsorden skal indsendes samtidig med begæring om afholdelse. Den indkaldes som ordinær generalforsamling sammen med dagsordenen.

Stk. 7. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 14.stk 1.

Stk. 8. Personvalg skal foregå ved skriftlig afstemning. 10 medlemmer kan i andre anliggender kræve skriftlig afstemning.

Stk. 9. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

 

§ 6. Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1. Bestyrelsen består af 8 stemmeberettigede medlemmer, hvoraf 5 skal vælges af og blandt skolekredsens medlemmer, mens 2 medlemmer vælges af og blandt forældre til elever i friskolen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende og 1 medlem udpeges af og blandt forældre til børn i Hjemly Skov- og Idrætsbørnehave.

Stk. 2. De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke træde ud af bestyrelsen, hvis, deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke afsættes i funktionsperioden.

Stk. 4. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af mænd og kvinder, jf. § 11. stk. 2 i lov om ligestilling af mænd og kvinder.

Stk. 5.  Bestyrelsens valgte medlemmer vælges for 2 år og afgår med 3 medlemmer i lige år og 4 medlemmer i ulige år. Genvalg kan finde sted. De først valgte, indtræder i bestyrelsen. Suppleanter vælges særskilt for 1 år. Friskoleforældre skal have mulighed for at vælge en suppleant som automatisk optages i bestyrelsen, hvis en eller flere friskoleforældrerepræsentanter træder ud af bestyrelsen, således at antallet af forældrerepræsentanter i bestyrelsen opretholdes. Børnehaveforældre skal have mulighed for at vælge en suppleant som automatisk optages i bestyrelsen, hvis børnehaverepræsentanten træder ud af bestyrelsen således at repræsentationen fra børnehaven altid er til stede i bestyrelsen.

Stk. 6. Ingen ved skolen ansat og ingen af skolens elever kan være medlem af bestyrelsen - heller ikke som repræsentant for andre - eller deltage i valg af medlemmer til denne. Ansatte med børn i friskolen kan dog deltage i valg af medlemmer til bestyrelsen, hvis de er medlemmer af forældrekredsen.

Stk. 7. Tidligere ansatte kan inden for en periode af 3 år efter fratræden ikke vælges til bestyrelsen medmindre de er forældre til børn i friskolen.

Stk. 8. Forstanderen og repræsentanter for medarbejderne deltager uden stemmeret i møderne.

Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige og mindst et flertal herunder formanden skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

Stk. 10. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær, hvor formand og næstformand vælges af bestyrelsens midte og næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald.

Stk. 11. Såfremt et medlem ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab skal vedkommende udtræde af bestyrelsen. Nyvalg/nyudpegning foretages hurtigst muligt.

Stk. 12.  Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelse af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk. 13.  Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. lovens § 5, stk. 6. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, fx ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

Stk. 14.  For bestyrelsen, forstanderen og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 15. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem og bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. Ved stemmelighed er formandens – og ved dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

§ 7. Bestyrelsens opgaver og ansvar.

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og er herunder ansvarlig for skolens drift. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig overfor undervisningsministeren og tillige ansvarlig overfor skolekredsen herunder forældrekredsen. Bestyrelsen er tillige ansvarlig for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab i overensstemmelse med gældende regler og at regnskabet underkastes en betryggende revision efter gældende regler. Revisor vælges af bestyrelsen.

Stk. 2. Det er bestyrelsens opgave at sørge for, at forældre til elever og fastansatte ved skolen altid kan få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt i bestyrelsen. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt, kan dog ikke videregives.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger viceforstander, daglig leder af grundskolen og lærere samt indstiller om ansættelse og afskedigelse af forstanderen til generalforsamlingen.

Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepenge, forældrebetaling for skolefritidsordningen og størrelsen af forældrebetaling for privat dagpasning samt træffer beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

Stk. 6. Bestyrelsen godkender en årsplan for det enkelte efterskolekursus og en indholdsplan for efterskolen. Bestyrelsen godkender en plan for undervisningen i friskolen.

Stk. 7. Bestyrelsen godkender en plan for efterskolens årlige evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.

Stk. 8. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen til friskolen vælger tilsynsførende og fastlægger retningslinjer for forældrenes eget tilsyn.

Stk.  9. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til møde, hvor alene forældrekredsen til elever i friskolen kan foretage valg af tilsynsførende og valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen. Mødet kan placeres i forbindelse med generalforsamlingen.

Stk. 10. Bestyrelsen sørger for gennem formandens repræsentation, at Hjemly Fri- og Idrætsefterskole til enhver tid er tæt tilknyttet til den private daginstitution Hjemly Skov- og idrætsbørnehave.

Stk. 11. Det påhviler bestyrelsen at underrette Undervisningsministeriet om skolens nedlæggelse.

 

§ 8. Bestyrelsens arbejde mv.

Stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 4 medlemmer finder det nødvendigt.

Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig, hvilke sager der skal behandles.

Stk. 3. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger herunder eventuelt afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem og bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. Ved stemmelighed er formandens – og ved dennes fravær næstformandens – stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret stemmeflertal.

Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 6. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvor væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt.

Stk. 7. Bestyrelsen kan i konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møderne alene for bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmer er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

§ 9. Skolens daglige ledelse

Stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

Stk. 2. Ved forstanderens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en forstander.

Stk. 3. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger indenfor den daglige ledelse af skolen.

Stk. 4. Viceforstanderen er stedfortræder i forstanderens fravær.

Stk. 5. Forstanderen forestår den daglige pædagogiske ledelse af efterskolen og den daglige leder af friskolen forestår kontakten mellem friskolen og forældrekredsen.

Stk. 6. Forstanderen foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af de til skolen knyttede fastansatte lærere. Indstillingen sker efter inddragelse af viceforstander, daglige leder af friskolen samt høring af et medarbejderudvalg i forbindelse med ansættelser. Medarbejderudvalget sammensættes af ledelse og medarbejderrepræsentanter.

Stk. 7. Det øvrige personale, herunder timelærere, ansættes og afskediges af forstanderen.

Stk. 8. Forstanderen har ligeledes det daglige ansvar for ledelse af skolens regnskabsvæsen, der skal tilrettelægges således, at det tilgodeser de indsigts- og informationshensyn, der skal vises bestyrelse, skolekreds herunder forældrekreds og ansatte på grund af skolens særlige struktur som kombineret fri- og efterskole.

Stk. 9. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap.8 om tavshedspligt m.v.

 

§ 10. Medarbejderråd

Stk. 1. Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere ved idrætsefterskolen, friskolen, SFO og dagtilbud, jf. lov om friskoler og private grundskoler m.v. §36a.

Stk. 2. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap.8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 3. Medarbejderrådets udtalelse indhentes i følgende sager:

a) Skolens ny- og ombygningsplaner.

b) Skolens eventuelle indkøb af jord og bygninger.

Stk. 4. Skolens medarbejdere skal tilstræbe at tilgodese de særlige behov, skolen har som kombineret fri- og idrætsefterskole, og er forpligtet til at bevare den som sådan.

 

§ 11. Årsrapport og revision

Stk. 1. Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden den 1. marts. Årsrapporten opstilles i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for friskoler og private grundskoler m.v. og lov om frie kostskoler. Årsrapporten revideres i overensstemmelse med gældende regler om revision af regnskaber for fri skoler og private grundskoler og frie kostskoler.

Stk. 2. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 1. april, hvorefter den reviderede årsrapport, bilagt revisionsprotokollatet sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive det reviderede regnskab inden forelæggelse for generalforsamlingen til orientering. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemsskab af bestyrelsen, jf. lov om folkehøjskoler og efterskoler m.v. § 7.

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 12. Tegningsret

Stk. 1. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med næstformanden. Tegningsretten kan ikke delegeres og der kan ikke meddeles prokura.

Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens underskrift.

 

§ 13. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af ministeriet.

Stk. 2. Ændring af vedtægterne er bestyrelsens opgave og beslutning herom træffes i fællesskab med generalforsamlingen.

§ 14. Nedlæggelse

Stk. 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for bortset fra de tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.

Stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

Stk. 3. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske afvikling af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten.

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 5. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om frie kostskoler.

Stk. 6. Forældrekredsen skal umiddelbart efter orienteres om beslutningen om nedlæggelse og grundlaget herfor. Endvidere skal bestyrelsen give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende meddelelse om skolens nedlæggelse, ligesom ministeriet skal orienteres af bestyrelsen, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for at skolens virksomhed må indstilles, jf. vedtægtsbekendtgørelsens §13, stk. 4.

 

Stk. 7. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

 

Stk. 8. Eventuelle overskydende midler, skal med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.  Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens § 73. I så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder. Desuden fastsættes det, at bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

 

 

 

 

Vedtægterne er vedtaget i overensstemmelse med regler for vedtægtsændringer i den tidligere vedtægt.

Godkendt af Undervisningsministeriet d. 30/7 2010.

 

Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 10. marts 2016, og fremlagt på generalforsamlingen d. 27. april 2016.

 

Bestyrelsens medlemmer:

( underskrift over maskinskrift )

 

 

________________________                 _________________________

Charlotte Schroll (formand)                      Klaus Ellegaard (næstformand)

Lykkenssædevej 16, Højrup                       Højrupvej 14, Hillerslev

5750Ringe                                               5750Ringe

 

________________________                 _________________________

Betina Strømbeck Morsing                        Heidi Michlenborg

Sallinge Ågade 13, Sallinge                        Holmevej 6, Espe

5750Ringe                                               5750Ringe

 

________________________                 _________________________

Per Duelund                                               Frank Kjærsgaard Bred

Reventlowsvej 43, Korinth                         Espe Højlod 2, Espe

5600Fåborg                                             5750Ringe

 

________________________                

Signe Andersen                                        

Køllenbjerg 5, Heden

5750Ringe