Vedtægter for

Den selvejende institution

Hjemly Fri-, Idrætsefterskole og Skov- og idrætsbørnehave

§ 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Stk. 1. Hjemly Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution, der inkluderer idrætsefterskole, friskole, SFO og dagtilbud.jf. lov om friskoler og private grundskoler mv., § 36a., - i det følgende samlet kaldet Hjemly.

Stk. 2. Hjemly er for friskoleafdelingens vedkommende oprettet i 1889, efterskoleafdelingen i 1906 og Skov- og idrætsbørnehaven i 2006 og institutionen har hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Stk. 3. Hjemly ejer ejendommene matr. nr. Nybølle by 2 L og 4 E, beliggende Assensvej 152-154-161-162-163 m.fl. Skolens CVR-nummer: 57 11 83 18.

Stk. 4. Hjemlys formål er at drive en fri- og efterskole inden for de gældende love for fri- skoler og private grundskoler m.v. og lov om frie kostskoler. Hjemly Fri- og Idrætsefterskoles overordnede formål er at drive skole og vil i hele sit virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Stk 5. Hjemlys formål er endvidere at drive Skov- og idrætsbørnehave efter de til enhver tid indgåede aftaler med Faaborg-Midtfyn Kommune for privatinstitution, jf Friskolelovens § 36 a og Dagtilbudlovens § 20.

Stk. 6. Værdigrundlaget for Hjemly udtrykkes således:

I samspillet mellem fællesskab og individualitet er vi en institution, der bygger på:

 • et positivt menneskesyn

 • livsglæde

 • ligeværd

og med en tro på fremtidens muligheder.

Stk. 7. Nærmere formål for Hjemly Fri- og Idrætsefterskole udtrykkes således:

Vi tilstræber at skabe rammer:

 • der tilgodeser elevernes hele menneskelige udvikling

 • hvor eleverne kan udvikle selvstændighed og lære at tage ansvar for egne handlinger

 • der fremmer den ægte og levende dialog, der sætter etikken i forgrunden

 • for et rummeligt idrætsbegreb, der har fokus på sundhed og giver lyst til, muligheder for og kompetencer til et fortsat idrætsliv

 • der motiverer eleverne til medborgerskab og aktiv deltagelse i demokratiske processer

Med baggrund i Grundtvig og Kolds skoletanker tilstræber vi at give muligheder for elevernes søgen efter sammenhæng, livsorientering og mening med tilværelsen, derfor tilbyder vi en skole, hvis formål gennem tradition og fornyelse er at give eleverne indsigt og evne til at handle.

Vi anser det endvidere for væsentligt, at eleverne får oplevelser, der udvikler deres interesse for den verden, vi er en del af.

Stk. 8 Nærmere formål for Hjemly Skov- og idrætsbørnehave er at være dagtilbud for børnehavebørn efter retningslinjerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi ønsker at give børnene en meningsfyldt hverdag med udfordringer, oplevelser og udvikling med fokus på udeaktiviteter samt leg og bevægelse i deres liv i børnehaven. Børnene skal gennem børnehavens tilbud opøves i forståelse og respekt for naturen og hinanden. Desuden skal vi tilstræbe at motivation og lyst til at bevæge sig holder ved, og på sigt vil skabe aktive borgere i idrætsforeningerne. Med udgangspunkt i Hjemly Fri- og Idrætsefterskoles værdigrundlag, vil børnehaven også have et værdisæt som grundlag for at skabe et sted hvor:

 • Der er ligeværdighed og respekt

 • Fællesskabet og hensynet til den enkelte går hånd i hånd – Der er trivsel og livsglæde

§ 2. Skolekreds

Stk. 1. Som medlem af Hjemlys skolekreds kan optages enhver myndig person, som føler sig knyttet til institutionen, og som betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Forældre til skolesøgende børn i friskolen og efterskolen samt forældre til børn i dagtilbud, jf. lov om friskoler og private grundskoler mv., § 36a skal være medlemmer af skolekredsen, - ved forældre forstås den eller de personer, der har forældremyndigheden eller den eller de personer, der er udpeget som plejeforældre.

Stk. 2. Medlemsskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges for generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen.

Stk. 3, Af medlemmerne opkræves kontingent én gang årligt. Kontingentet dækker skoleåret og skal være betalt senest 1. november. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Stk. 4. Hver forældremyndighedsindehaver har ret til at stemme ved valg af forældrerepræsentanter og ved valg af tilsynsførende. Manglende betaling annullerer medlemsskabet. Der kan ved valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen og ved valg af tilsynsførende gives fuldmagt til den person, man deler forældremyndighed med.

Stk. 5. Hjemlys årsrapport/regnskab udleveres/sendes senest 14 dage før den generalforsamling, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmer af skolekredsen og skolens fastansatte medarbejdere har ret til indsigt i skolens budgetter, regnskaber og revisionsprotekol, som er godkendt i bestyrelsen. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

§ 3 Forældrekreds

Stk. 1. Forældrekredsen består af forældre til børn i friskolen, og forældrenes rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, jf. lovens § 38.

§ 4 Forældrebestyrelse

I henhold til bestemmelser i dagtilbudslovens § 14 har forældrene i børnehaven adgang til at oprette en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre. Forældrebestyrelsen nedsættes i henhold til bilag 1 til vedtægter for den selvejende institution og beskrivelsen af forældrebestyrelsens opgaver fremgår af bilag 1.

§. 5. Hjemlys drift.

Stk. 1. Hjemlys drift finansiers ved offentlige tilskud i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om frie kostskoler, elevbetaling, økonomiske bidrag fra skolekredsen og øvrige indtægter samt finansiering ved kommunalt tilskud og forældrebetaling i Skov- og idrætsbørnehaven..

Stk. 2. Hjemlys midler må alene komme institutionens skole- og undervisningsvirksomhed til gode samt Skov- og idrætsbørnehavens virksomhed.

Stk. 3. Overskud ved Hjemlys drift tilfalder institutionen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst muligt gavn for skolen, f.eks., forbedring af undervisningsmaterialer, byggeforanstaltninger og lignende. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end Hjemly disponerer over. Bidrag til Hjemly giver ikke ret til nogen del af institutionens formue eller udbytte af nogen art. Anbringelse af likvide midler skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om frie kostskoler.

§. 6. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens og forældrekredsens medlemmer.

Stk. 2. Generalforsamlingen ansætter og afskediger skoledirektøren efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 3. Generalforsamlingen vedtager i fællesskab med bestyrelsen ændringer i vedtægterne, jf. § 12, og træffer beslutning om institutionens nedlæggelse, jf. § 13.

Stk. 4, Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned på Hjemly. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af mail til medlemmerne eller opslag på hjemmeside med mindst følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af 3 stemmetællere

 3. Bestyrelsens beretning

 4. Skoledirektørens beretning

 5. Indkomne forslag

 6. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til orientering.

 7. Fastsættelse af kontingent

 8. Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer, - hvis nødvendigt skal der på et særskilt møde, eventuelt i forbindelse med generalforsamlingen, i forældrekredsen til friskoleelever vælges et antal bestyrelsesmedlemmer, således at antallet af friskoleforældre i bestyrelsen altid er minimum to.

 9. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Evt. forslag skal bekendtgøres for medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer af skolekredsen og forældrekredsen skriftligt har krævet det. Forslag til dagsorden skal indsendes samtidig med begæring om afholdelse. Den indkaldes som ordinær generalforsamling sammen med dagsordenen.

Stk. 7. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 14.stk 1.

Stk. 8. Personvalg skal foregå ved skriftlig afstemning. 10 medlemmer kan i andre anliggender kræve skriftlig afstemning.

Stk. 9. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

§ 7. Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1. Bestyrelsen består af 9 stemmeberettigede medlemmer, hvoraf 5 skal vælges af og blandt skolekredsens medlemmer, mens 2 medlemmer vælges af og blandt forældre til elever i friskolen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende og 2 medlemmer udpeges af forældre til børn i Hjemly Skov- og Idrætsbørnehave i henhold til bilag 1.

Stk. 2. De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke træde ud af bestyrelsen, hvis, deres børn i valgperioden udskrives af Hjemly mod forældrenes ønske.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke afsættes i funktionsperioden.

Stk. 4. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af mænd og kvinder, jf. § 11. stk. 2 i lov om ligestilling af mænd og kvinder.

Stk. 5. Bestyrelsens valgte medlemmer vælges for 2 år og afgår med 3 medlemmer i lige år og 4 medlemmer i ulige år. Genvalg kan finde sted. De først valgte, indtræder i bestyrelsen. Suppleanter vælges særskilt for 1 år. Forældrebestyrelsen i børnehaven udpeger i april måned 2 forældrerepræsentanter fra bestyrelsen til at indgå i Hjemlys bestyrelse for en et-årig periode. Friskoleforældre og børnehaveforældre skal have mulighed for at vælge en suppleant som automatisk optages i bestyrelsen, hvis en eller flere friskole eller børnehaveforældrerepræsentanter træder ud af bestyrelsen, således at antallet af forældrerepræsentanter i bestyrelsen opretholdes.

Stk. 6. Ingen ved Hjemly ansat og ingen af Hjemlys elever kan være medlem af bestyrelsen - heller ikke som repræsentant for andre - eller deltage i valg af medlemmer til denne. Ansatte med børn i friskole og børnehave kan dog deltage i valg af medlemmer til bestyrelsen, hvis de er medlemmer af forældrekredsen.

Stk. 7. Tidligere ansatte kan inden for en periode af 3 år efter fratræden ikke vælges til bestyrelsen medmindre de er forældre til børn i friskolen eller børnehaven.

Stk. 8. Skoledirektøren og repræsentanter for medarbejderne deltager uden stemmeret i møderne.

Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige og mindst et flertal herunder formanden skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

Stk. 10. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær, hvor formand og næstformand vælges af bestyrelsens midte og næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald.

Stk. 11. Såfremt et medlem ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab skal vedkommende udtræde af bestyrelsen. Nyvalg/nyudpegning foretages hurtigst muligt.

Stk. 12. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for Hjemlys gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke modtage honorar af Hjemlys midler for varetagelse af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk. 13. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. lovens § 5, stk. 6. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, fx ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

Stk. 14. For bestyrelsen, skoledirektør og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 15. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem og bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. Ved stemmelighed er formandens – og ved dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

§ 8. Bestyrelsens opgaver og ansvar.

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og er herunder ansvarlig for Hjemlys drift. Bestyrelsen skal forvalte Hjemlys midler, så de bliver til størst mulig gavn for Hjemly og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig overfor undervisningsministeren og tillige ansvarlig overfor skolekredsen herunder forældrekredsen. Bestyrelsen er tillige ansvarlig for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab i overensstemmelse med gældende regler og at regnskabet underkastes en betryggende revision efter gældende regler. Revisor vælges af bestyrelsen.

Stk. 2. Det er bestyrelsens opgave at sørge for, at forældre til elever, forældre til børn i børnehaven og fastansatte ved skolen altid kan få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt i bestyrelsen. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt, kan dog ikke videregives.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger øvrige ledere og lærere samt indstiller om ansættelse og afskedigelse af skoledirektør til generalforsamlingen.

Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepenge, forældrebetaling for skolefritidsordningen og størrelsen af forældrebetaling for privat dagpasning samt træffer beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

Stk. 6. Bestyrelsen godkender en årsplan for det enkelte efterskolekursus og en indholdsplan for efterskolen. Bestyrelsen godkender en plan for undervisningen i friskolen.

Stk. 7. Bestyrelsen godkender en plan for efterskolens selvevaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.

Stk. 8. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen til friskolen vælger tilsynsførende og fastlægger retningslinjer for forældrenes eget tilsyn.

Stk. 9. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til møde, hvor alene forældrekredsen til elever i friskolen kan foretage valg af tilsynsførende og valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen. Mødet kan placeres i forbindelse med generalforsamlingen.

Stk. 10. Det påhviler bestyrelsen at underrette Undervisningsministeriet om skolens nedlæggelse.

§ 9. Bestyrelsens arbejde mv.

Stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 4 medlemmer finder det nødvendigt.

Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig, hvilke sager der skal behandles.

Stk. 3. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger herunder eventuelt afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem og bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. Ved stemmelighed er formandens – og ved dennes fravær næstformandens – stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret stemmeflertal.

Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 6. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvor væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt.

Stk. 7. Bestyrelsen kan i konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møderne alene for bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmer er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

§ 10. Skolens daglige ledelse

Stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af skoledirektøren, som tillige har det pædagogiske ansvar.

Stk. 2. Ved skoledirektørens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en øverste leder.

Stk. 3. Skoledirektøren kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger indenfor den daglige ledelse af skolen.

Stk. 4. Daglig leder af friskolen er stedfortræder i forstanderens fravær.

Stk. 5. Skoledirektøren forestår den daglige pædagogiske ledelse af efterskolen og den daglige leder af friskolen forestår kontakten mellem friskolen og forældrekredsen.

Stk. 6. Skoledirektøren foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af de til Hjemly knyttede fastansatte lærere. Indstillingen sker efter inddragelse af øvrige ledere og evt. høring af et medarbejderudvalg i forbindelse med ansættelser. Medarbejderudvalget sammensættes af ledelse og medarbejderrepræsentanter.

Stk. 7. Det øvrige personale, herunder timelærere, ansættes og afskediges af skoledirektøren.

Stk. 8. Skoledirektøren har ligeledes det daglige ansvar for ledelse af Hjemlys regnskabsvæsen, der skal tilrettelægges således, at det tilgodeser de indsigts- og informationshensyn, der skal vises bestyrelse, skolekreds herunder forældrekreds og ansatte på grund af skolens særlige struktur som kombineret fri- og efterskole.

Stk. 9. Skoledirektøren er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap.8 om tavshedspligt m.v.

§ 11. Medarbejderråd

Stk. 1. Medarbejderrådet består af Skoledirektøren, øvrige ledere og de faste medarbejdere ved idrætsefterskolen, friskolen, SFO og dagtilbud, jf. lov om friskoler og private grundskoler m.v. §36a.

Stk. 2. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap.8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 3. Medarbejderrådets udtalelse indhentes i følgende sager:

a) Skolens ny- og ombygningsplaner.

b) Skolens eventuelle indkøb af jord og bygninger.

Stk. 4. Skolens medarbejdere skal tilstræbe at tilgodese de særlige behov, Hjemly har som kombineret fri- og idrætsefterskole samt børnehave, og er forpligtet til at bevare den som sådan.

§ 12. Årsrapport og revision

Stk. 1. Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden den 1. marts. Årsrapporten opstilles i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for friskoler og private grundskoler m.v. og lov om frie kostskoler. Årsrapporten revideres i overensstemmelse med gældende regler om revision af regnskaber for fri skoler og private grundskoler og frie kostskoler. Driftsregnskab og status udarbejdes ligeledes hvert år inden den 1. marts for Hjemly Skov-og idrætsbørnehave. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for Privatinstitutioner og gældende regler om revision..

Stk. 2. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 1. april, hvorefter de reviderede årsrapporter, bilagt revisionsprotokollatet sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive det reviderede regnskab inden forelæggelse for generalforsamlingen til orientering. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemsskab af bestyrelsen, jf. lov om folkehøjskoler og efterskoler m.v. § 7.

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 13. Tegningsret

Stk. 1. Hjemly tegnes af bestyrelsens formand i forening med næstformanden. Tegningsretten kan ikke delegeres og der kan ikke meddeles prokura.

Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens underskrift.

§ 14. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal i særlige tilfælde godkendes af ministeriet.

Stk. 2. Ændring af vedtægterne er bestyrelsens opgave og beslutning herom træffes i fællesskab med generalforsamlingen.

§ 15. Nedlæggelse

Stk. 1. Beslutning om Hjemlys nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for bortset fra de tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen og eller børnehaven. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.

Stk. 2. Ophører Hjemly med at drive skolevirksomhed og/eller børnehave i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den del af institutionen, der ikke drives længere nedlægges.

Stk. 3. Nedlægges institutionen eller en del af denne, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske afvikling af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten.

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 5. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om frie kostskoler.

Stk. 6. Forældrekredsen skal umiddelbart efter orienteres om beslutningen om nedlæggelse og grundlaget herfor. Endvidere skal bestyrelsen give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne og børnene er hjemmehørende meddelelse om skolens nedlæggelse, ligesom ministeriet skal orienteres af bestyrelsen, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for at skolens virksomhed må indstilles, jf. vedtægtsbekendtgørelsens §13, stk. 4..

Stk. 7. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af Hjemlys aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at Hjemlys nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 8. Eventuelle overskydende midler, skal med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens § 73. I så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder. Desuden fastsættes det, at bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at Hjemlys nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Vedtægterne er vedtaget i overensstemmelse med regler for vedtægtsændringer i den tidligere vedtægt.

Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 4/3 2019, og fremlagt på generalforsamlingen d. 23/4 2019.

Til institutions vedtægter hører endvidere bilag 1 ”Bilag vedrørende privatinstitution oprettet efter friskolelovens § 36 a. og dagtilbudslovens § 20”.

I en overgangsperiode efter fusionen mellem den private institution og Hjemly fortsætter børnehavens nuværende formand, som forældrebestyrelsens ene repræsentant i Hjemlys bestyrelse frem til valg i april 2020.

Vedtaget på generalforsamling d. 23. april 2019

Bestyrelsens medlemmer:

________________________ _________________________

Charlotte Schroll (formand) Klaus Ellegaard

Lykkenssædevej 16, Højrup Højrupvej 14, Hillerslev

5750 Ringe 5750 Ringe

________________________ _________________________

Betina Strømbeck Morsing Rene’ Gunvig (næstformand)

Sallinge Ågade 13, Sallinge Nakkedamsvej 5

5750 Ringe 4070 Kirke Hyllinge

________________________ _________________________

Peter Storkholm Thomas Gjesing

Ludvigsmindevej 8 Ruevejen 10

5600 Fåborg 5750 Ringe

________________________ __________________________

Claes Ipsen Anne Voulund (udpeget i børnehaven)

Højrupvej 18 Langgade 40, Espe

5750 Ringe 5750 Ringe