Evalueringskultur på Hjemly Friskole

Værdigrundlaget for Hjemly Fri - og efterskole udtrykkes således:

I samspillet mellem fællesskab og individualitet vil vi en skole, der bygger på:

-          et positivt menneskesyn

-          livsglæde

-          ligeværd

-          tro på fremtidens muligheder.

Vi tilstræber at skabe rammer:

-          der tilgodeser elevernes hele menneskelige udvikling

-          hvor eleverne kan udvikle selvstændighed og lære at tage ansvar for egne handlinger

-          der fremmer den ægte og levende dialog, der sætter etikken i forgrunden

-          for et rummeligt idrætsbegreb, der har fokus på sundhed og giver lyst til, muligheder for og kompetencer til et fortsat idrætsliv

-          der motiverer eleverne til medborgerskab og aktiv deltagelse i demokratiske processer

Med baggrund i Grundtvig og Kolds skoletanker tilstræber vi at give muligheder for elevernes søgen efter

sammenhæng, livsorientering og mening med tilværelsen, derfor tilbyder vi en skole,

hvis formåen gennem tradition og fornyelse er at give eleverne:

-          faglig kompetence

-          social kompetence

-          meningskompetence

-          forandringskompetence

Vi anser det endvidere for væsentligt, at eleverne får oplevelser,

der udvikler deres interesse for den verden, vi er en del af.

Evalueringen tager udgangspunkt i vores syn på barnet.

-          børn har forskellige kompetencer og vokser op i forskellige sociale miljøer

-          børn udvikler sig i forskellige tempi afhængig af deres personlige udviklingstrin og modenhed

-          børn udvikler sig individuelt og i samvær med andre

Evaluering.

Vi definerer evaluering med udgangspunkt i skolens værdigrundlag, med henblik på at iagttage og

vurdere et fokusområde fra skolehverdagen eller undervisningsforløb i forhold til

en målsætning med henblik på et fremadrettet pædagogisk arbejde.

 

Lærerens rolle i undervisning og samvær.

-          lærerne er tydelige rollemodeller for børnene

-          lærerne er engagerede

-          lærerne er veluddannede

-          lærerne skaber rammer, så eleverne trygt kan udvikle sig

-          lærerne styrker børnenes selvværd og selvtillid

-          lærerne arbejder med børnenes ansvarsfølelse både over for sig selv og over for andre

-          lærerne styrker det forpligtende fællesskab

-          lærerne udvikler og styrker elevernes forskellige kompetencer og potentialer

 

Undervisningen står mål med folkeskolen, og fagene er ligeværdige.

På Hjemly Friskole evaluerer vi løbende hele skolens hverdag og virke

 

Undervisningen og pædagogiske prøver:

Undervisningen tilrettelægges overordnet ud fra skolens læseplaner og tilpasses den enkelte elev gennem lærerens iagttagelser og pædagogiske viden.

Indskoling bh.kl. - 3.kl.

-          her arbejder vi med ugeskemaet, hvor elevdifferentiering er indlagt ud fra lærerens kendskab til eleven

-          samtaler i den daglige undervisning om elevernes arbejds- og læringsprocesser.

-          lærer/elevsamtaler med henblik på udarbejdelse af aftale-ark.

Vi er særligt opmærksomme på evalueringen af elevernes personlige, sociale og faglige udvikling både i hverdagen og ved de 2 årlige skole/hjem-samtaler med elev og forældre.

 

 

Vi bruger følgende standardiserede læse- og stavetests i dansk:

-          0. kl.:
KTI (kontrolleret tegneiagttagelse)
Store bogstaver (bogstavkendskab)
Vokaler (fonologisk opmærksomhed)
Find billedet (ordkendskab)
Alle bogstaver (bogstavkendskab) Konsonanter (fonologisk opmærksomhed)
Forlyd og rimdel (fonologisk opmærksomhed)

-          1. kl.:
Ordlæs (læsning af rigtige ord)
Orddiktat (stavning af rigtige ord)
Idas ord (læsning af nye ord)
Dinodiktat (stavning af nye ord)
(OS64)

-          2. kl.:
Sætningslæs (læsning)
Sætningsdiktat (stavning)
OS120

-          3.kl. :

SL60 som læseprøve

ST3 som staveprøve

 

I matematik bruger vi evalueringsværktøjet Mat 1, 2 og 3 fra forlaget hogrefe en gang årligt.

-          Vi evaluerer løbende elevernes personlige, sociale og faglige udvikling

-          Vi har 2 årlige skole/hjem-samtaler

Mellemtrinnet 4. til 6.kl. bruger følgende standardiserede læse- og stavetests i dansk:

4.kl.

- SL 40 sætningslæseprøve

- ST 4 stavning

5.kl.

- Læs 5 Læseforståelsestest

- St 5 Staveprøve

6.kl.

- TL 1 Tekst læseprøve

- ST 6 Staveprøve

I matematik bruger vi evalueringsværktøjet Mat 4, 5 og 6 fra forlaget hogrefe en gang årligt

-          Vi evaluerer løbende elevernes personlige, sociale og faglige udvikling

-          Der afvikles 1 årlig skole/hjem-samtale, hvor eleven deltager

 

Overbygningen:

-          Fagligt evalueres eleven løbende i 7., 8. og 9.kl.

F.eks. diktater, læseprøver, problem- og færdighedsprøver osv. Desuden vurderes de på mundtlighed i de forskellige fag.

2 gange årligt gives der karakter i 8. og 9.kl.

-          Elevens personlige og sociale trivsel er en del af den daglige undervisning. Opleves der manglende trivsel inddrages eleverne og via dialog sætter vi fokus på løsnings - og handlemuligheder - altid i tæt samarbejde med eleverne/forældrene.

 

Fælles for alle 3 trin:

-          Vi har filosofi på skemaet, hvor vi blandt andet har fokus på evalueringen af den sociale trivsel

-          Skolens tilsynsførende fører tilsyn med, at skolens undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

-          Forældre er altid velkomne til at overvære den daglige undervisning

 

Forpligtende samarbejde

-          Den daglige tætte uformelle kontakt mellem lærer/elev både socialt og fagligt

-          Skolen kontakter hjemmet, hvis eleven ikke trives eller er ved at gå i stå i sin læringsproces

-          Skolen forventer ligeledes, at hjemmet informerer om væsentlige ændringer, der har betydning for barnets dagligdag og trivsel

-          Iagttages der i indskolingen sproglige, emotionelle, motoriske eller adfærdsmæssige vanskeligheder, og vurderes disse at være af særlig karakter, inddrages PP-konsulenten.

-          Der afholdes løbende tværfaglige- og konsultative møder mellem skolen, PP- konsulenten og sundhedsplejersken

-          Der afvikles skole/hjem-samtaler på alle klassetrin, hvor dansk og matematiklæreren deltager. I børnehaveklassen deltager børnehaveklasselederen og den kommende klasselærer

Pædagogisk samarbejde

-          En gang ugentlig afholdes der møder på alle 3 trin, hvor vi løbende evaluerer og

           udvikler skolens dagligdag.

-          Lærermøder en gang ugentlig

-          Fagudvalgsmøder

-          Samarbejde i forbindelse med emnedage og skolens traditioner

-          Samarbejde i forbindelse med skolens ugentlige kraftværksdage (emne/temadage)

-          Pædagogiske dage

-          Personalesamtaler

-          Et årligt bestyrelses- og personalemøde

 

Skolen har igangsat en evaluering af elevernes trivsel, som forventes klar medio september 2017 - og denne implementeres i skoleåret 2017-2018.